Seiko

Seiko Wahyu Kusdiyanto

Seiko

Seiko

Malang, 24 April 1992

Ganda Putra

2006

Kanan

-

-